Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2016

6132 dbbe 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viamyzone myzone
504gatewaytime-out

I want to make beautiful things, even if nobody cares.


— Saul Bass
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viavaka vaka
504gatewaytime-out
6201 6b71 500
coben. 
Reposted fromrol rol viavaka vaka
504gatewaytime-out
1358 54fa 500
Reposted fromrol rol viavaka vaka
504gatewaytime-out
8162 22d1
Reposted fromlittlebreath littlebreath viavaka vaka
504gatewaytime-out
2761 9871
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalcohoolic alcohoolic
504gatewaytime-out
3221 b375
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
ciebie nie ma; jesteś pusty, w środku pusty, wydrążony człowiek, jakby zajrzeć do wnętrza posągu, otwarte okna oczodołów, ust, pusty, wydrążony.
— sz. twardoch / morfina
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
504gatewaytime-out
podała mi piersiówkę.
napiłem się.
koniak.
nie lubię koniaku, ale lubię alkohol, a więc prawie połowę zawartości tej piersiówki mam za interesującą, resztę zaś lekceważę.
— sz. twardoch / morfina
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
504gatewaytime-out
milczałem.
ona była o wiele mądrzejsza ode mnie i o wiele starsza, cóż więc mogłem innego zrobić, niż milczeć?
zrobiłem przynajmniej znudzoną minę, zawsze tak postępowałem, kiedy rozmowa w towarzystwie mnie przerastała.
wyrobiłem tym sobie opinię człowieka niezwykle inteligentnego i bywałego.
— sz. twardoch / morfina
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
504gatewaytime-out
3276 a214 500
Reposted frombudas budas viaotworzwrota otworzwrota
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
2808 644d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoralina koralina
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
Reposted frompannakojot pannakojot viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl