Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

504gatewaytime-out
5796 d9ed 500
He´s my hero.
Reposted frombiru biru viascorpix scorpix
504gatewaytime-out
5459 f17f 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viascorpix scorpix
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viabeinthe beinthe
504gatewaytime-out
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viabeinthe beinthe

February 25 2017

504gatewaytime-out
6111 4f9a
Reposted fromollardo ollardo viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
9614 3ce6
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viatoniewszystko toniewszystko

February 22 2017

504gatewaytime-out
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viakoralina koralina
7303 554e
Young Colin Firth.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
9160 fd90
Reposted fromglasswicc glasswicc viatoniewszystko toniewszystko
504gatewaytime-out
504gatewaytime-out
4167 f162
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaretaliate retaliate
504gatewaytime-out
0106 f7d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
504gatewaytime-out
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl